Algemene Voorwaarden Kotak Intelligence

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden.
1.2 Gebruiker: de ontvanger van de mailing van de Klant, tevens degene die de feedback geeft.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kotak Intelligence een Overeenkomst heeft
gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Kotak Intelligence daarover in onderhandeling treedt of
is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.4 Maatwerk: voor de Klant ontwikkelde software of een bepaalde module.
1.5 Offerte: een aanbieding van Kotak Intelligence voor het leveren van de SaaS-dienst.
1.6 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Kotak Intelligence en Klant.
1.7 Kotak Intelligence: handelsnaam van Kotak Marketing B.V., gevestigd aan het Spaarneplein 2, 2515VK ’sGravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83188657.
1.8 SaaS-dienst: het online platform dat is ontwikkeld door Kotak Intelligence en waarmee de Klant inzicht krijgt
in de feedback van Gebruikers.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten waarbij Kotak
Intelligence de SaaS-dienst aan Klant levert.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

2.4 Indien en voor zover Kotak Intelligence producten of diensten van derden aan Klant ter beschikking stelt of
daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of
verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Kotak Intelligence en Klant met
terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, mits de
toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Kotak Intelligence aan Klant
is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In
afwijking van voorgaande zin komt aan Klant geen beroep toe op een nalaten van Kotak Intelligence om te
voldoen aan voornoemde verplichting, indien Klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid
3 Burgerlijk Wetboek (BW).

2.5 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en Kotak
Intelligence om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden
verklaard, gelden onverkort deze Algemene Voorwaarden.

2.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Kotak Intelligence en Klant treden
in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.6, geldt in geval van tegenstrijdigheid van tussen partijen gemaakte
afspraken, hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk en
onder verwijzing naar deze voorwaarden daarvan zijn afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen
bepalingen uit hoofdstukken van deze voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in een eerder hoofdstuk,
tenzij uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.

2.8 De rechtsverhouding tussen de Klant en Kotak Intelligence is een overeenkomst van opdracht. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle Offertes van Kotak Intelligence zijn vrijblijvend, tenzij door Kotak Intelligence schriftelijk anders is
aangegeven. Offertes gelden niet voor toekomstige Overeenkomsten. Klant staat in voor de juistheid en
volledigheid van de door of namens hem aan Kotak Intelligence verstrekte gegevens waarop Kotak
Intelligence zijn Offerte heeft gebaseerd. Kennelijke fouten in de Offerte en andere uitingen binden Kotak
Intelligence niet.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de Overeenkomst. Bij gebreke
van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door Kotak
Intelligence verleende SaaS-dienst telkens per jaar vooraf verschuldigd.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere product- of dienstspecifieke door de overheid
opgelegde heffingen. Alle door Kotak Intelligence kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Klant dient in
euro’s te betalen.

4.3 Bestaat Klant volgens de Overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan iselk van die (rechts)personen tegenover de Kotak Intelligence hoofdelijk verbonden tot nakoming van de
Overeenkomst.

4.4 Met betrekking tot de door Kotak Intelligence verrichte prestaties en de daarvoor door Klant verschuldigde
bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Kotak Intelligence volledig bewijs op, onverminderd
het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

4.5 Voorziet de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot aanpassing van de prijzen of tarieven,
dan mag de Kotak Intelligence schriftelijk met inachtneming van een termijn van één maand de geldende
prijzen en tarieven aanpassen met een percentage van zes procent na het eerste jaar van de
Overeenkomst. Indien Klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Klant
gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te
zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

4.6 Partijen leggen in de Overeenkomst de datum of data vast waarop Kotak Intelligence de vergoeding voor
de overeengekomen prestaties aan Klant in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door Klant
betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Klant is niet
gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

4.7 Kotak Intelligence hanteert een betalingstermijn van 30 dagen voor het betalen van de facturen.

4.8 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Kotak Intelligence
daartoe aanleiding geeft, is Kotak Intelligence gerechtigd van Klant te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door de Kotak Intelligence te bepalen vorm.

4.9 Betaalt Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is Klant, zonder dat een aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, automatisch in verzuim en hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de
verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente
hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Indien Kotak Intelligence na de vervaldatum van
de factuur incassomaatregelen moet nemen is de Klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De hoogte
van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250. Een en
ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Kotak Intelligence onverlet.

4.10 Kotak Intelligence heeft het recht haar verplichtingen op te schorten indien de Klant de verplichtingen op
grond van dit artikel niet of niet volledig nakomt, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Klant.

4.11 De door Kotak Intelligence te verlenen SaaS-dienst (en eventueel bijbehorend support) vangt aan binnen
een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst. Indien niet anders overeengekomen vangt de
SaaS-dienst aan door terbeschikkingstelling door Kotak Intelligence van de middelen om toegang te
verkrijgen tot de SaaS-dienst door Kotak Intelligence. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het
aangaan van de Overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na deze periode zal deze
Overeenkomst met periodes van telkens 12 maanden stilzwijgend worden verlengd, tenzij de
Overeenkomst door Kotak Intelligence of Klant schriftelijk wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd
met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden. Tussentijdse opzegging van deze
Overeenkomst is niet mogelijk, behoudens de situaties beschreven in dit artikel.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

6.1 Klant en Kotak Intelligence dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan
men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit
verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde
noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk
gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig
zijn aangeduid of indien dit uit de aard van de gegevens voortvloeit.

6.2 Klant erkent dat de door of via Kotak Intelligence ter beschikking gestelde programmatuur steeds een
vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Kotak Intelligence bevat.

6.3 Dit artikel behoudt zijn kracht na het einde van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 Alle (toekomstige) rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt:
merkrechten, octrooirechten, modellenrechten, auteursrechten en naburige rechten,
handelsnaamrechten, databankenrechten, knowhow, bedrijfsgeheimen en domeinnamen op de op grond
van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites,
databestanden, databanken, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen
zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij Kotak Intelligence, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Het is Klant niet
toegestaan aanspraak te maken op de aan Kotak Intelligence, diens licentiegevers of diens toeleveranciers
toekomende intellectuele eigendomsrechten. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze
Algemene Voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en dwingendrechtelijk in de
wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, nietoverdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

7.2 Iedere levering, verstrekking of bekendmaking, al dan niet door middel van een aanbieding of
Overeenkomst, van programmatuur, producten of diensten aan Klant, zal nooit een overdracht van
intellectuele eigendomsrechten inhouden.

7.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten,
merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

7.4 Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Kotak
Intelligence van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of
andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking,
installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Klant vrijwaart Kotak Intelligence
tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik,
onderhoud, bewerken, installeren of integratie van de SaaS-dienst inbreuk maakt op enig recht van die
derde.

7.5 Kotak Intelligence is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van Klant te gebruiken in zijn externe
communicatie zonder voorafgaande toestemming van Klant.

7.6 Indien Klant handelt in strijd met verplichting(en) op grond van dit artikel, is Klant een direct opeisbare
boete van €25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro) per overtreding dan wel per dag verschuldigd aan
Kotak Intelligence, zulks onverminderd enig recht van Kotak Intelligence tot schadevergoeding of tot
nakoming of andere maatregelen die Kotak Intelligence krachtens de wet ter beschikking staan.

7.7 Dit artikel behoudt zijn kracht na het einde van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 8 Uitvoering van diensten

8.1 Kotak Intelligence zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend
geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van
Kotak Intelligence worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de
schriftelijke Overeenkomst Kotak Intelligence uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.

8.2 Kotak Intelligence is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat
van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het
misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Kotak
Intelligence.

8.3 Kotak Intelligence is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van Klant op te volgen,
in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen
diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de
desbetreffende werkzaamheden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Kotak Intelligence.

8.4 Kotak Intelligence is bevoegd zonder toestemming van Klant, derden bij de uitvoering van de diensten in
te schakelen.

8.5 Kotak Intelligence verricht de SaaS-dienst in opdracht van Klant. Klant mag de SaaS-dienst uitsluitend ten
behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is
voor het door Kotak Intelligence beoogde gebruik. Het staat Klant niet vrij derden gebruik te laten maken
van de door Kotak Intelligence verleende SaaS-dienst.

8.6 Kotak Intelligence kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke
wijzigingen substantieel zijn en een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal
Kotak Intelligence Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten.

8.7 Kotak Intelligence kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of
gewijzigde versie van de onderliggende programmatuur. Kotak Intelligence is niet gehouden specifiek voor
Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

8.8 Kotak Intelligence kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,
correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Kotak Intelligence zal de
buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk op momenten laten
plaatsvinden waarop de SaaS-dienst doorgaans het minst intensief gebruikt wordt.

8.9 Kotak Intelligence is nimmer gehouden Klant een fysieke drager of download te verstrekken van de
onderliggende programmatuur.

8.10 Indien partijen overeenkomen dat er voor de Klant Maatwerk moet worden ontwikkeld zullen partijen met
elkaar in overleg treden hoe het Maatwerk moet worden uitgevoerd.

8.11 Iedere opdracht van de Klant tot het ontwikkelen van Maatwerk zal nooit een overdracht van intellectuele
eigendomsrechten inhouden. De licentie en de licentiebeperkingen zoals opgenomen in artikel 8.1 zijn hier
ook van toepassing.

8.12 Kotak Intelligence kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand
die Klant mag gebruiken in het kader van de SaaS-dienst. Klant zal de limieten niet overschrijden, tenzij de
Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is Kotak
Intelligence bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra
dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt
overeengekomen, geldt de fair use policy van Kotak Intelligence.

8.13 Ten opzichte van de laadsnelheid en de beschikbaarheid van de SaaS-dienst geeft Kotak Intelligence geen
garantie of resultaatsverplichting af.

Artikel 9 Supportdiensten

9.1 Indien de dienstverlening van Kotak Intelligence op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning
(support) aan gebruikers en/of beheerders van de SaaS-dienst omvat, zal Kotak Intelligence online,
telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst
genoemde SaaS-dienst. Klant zal meldingen in het kader van support zo volledig en gedetailleerd mogelijk
omschrijven, opdat Kotak Intelligence in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Kotak
Intelligence kan voorwaarden stellen aan de wijze van melden, kwalificaties en het aantal personen dat
voor ondersteuning in aanmerking komt. Kotak Intelligence zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om
ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke
procedures. Kotak Intelligence staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of
geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke
openingstijden tussen 09:00 en 17:00 van Kotak Intelligence.

Artikel 10 Notice and takedown (NTD)

10.1 Klant en daarmee ook de Gebruikers zullen zich te allen tijde zorgvuldig gedragen en niet onrechtmatig
jegens derden handelen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van
derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, de eer en goede naam van derden te
eerbiedigen, het seksuele leven van derden te eerbiedigen, niet in strijd met de wet gegevens te
verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere
schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending
van enig andere wettelijke verplichting.

10.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Kotak
Intelligence steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico
van Klant. Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met de hiervoor bedoelde maatregelen,
komen voor rekening van Klant. Klant zal op eerste schriftelijk verzoek van Kotak Intelligence data en/of
informatie onverwijld van de systemen van Kotak Intelligence verwijderen, bij gebreke waarvan Kotak
Intelligence gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk te maken. Kotak Intelligence is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van dit
artikel aan Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te
ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere
wettelijke en contractuele rechten door Kotak Intelligence jegens Klant. Kotak Intelligence is in dat geval
tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Klant
aansprakelijk te zijn.

10.3 Van Kotak Intelligence kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van
derden of van het verweer van Klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen
een derde en Klant. Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Kotak
Intelligence schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

10.4 Kotak Intelligence is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die via de SaaS-dienst aan het
publiek door Klant beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 11 Garantie
11.1 Kotak Intelligence staat er niet voor in dat de SaaS-dienst foutloos is en zonder onderbrekingen
functioneert. Kotak Intelligence zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in de onderliggende
programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het onderliggende
programmatuur betreft die door Kotak Intelligence zelf is ontwikkeld en de desbetreffende fouten door
Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Kotak Intelligence zijn gemeld. Kotak Intelligence kan in
voorkomend geval het herstel van de fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de onderliggende
programmatuur in gebruik wordt genomen. Kotak Intelligence staat er niet voor in dat fouten in de SaaSdienst die niet door Kotak Intelligence zelf is ontwikkeld, zullen worden verholpen.

11.2 Klant zal op basis van de door Kotak Intelligence verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter
voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, fouten en andere onvolkomenheden in de SaaSdienst, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie
inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Kotak Intelligence verklaart zich bereid om op
verzoek van Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door Klant te nemen
maatregelen, tegen door Kotak Intelligence te stellen (financiële) voorwaarden. Kotak Intelligence is
nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens anders dan het terugplaatsen
van de – waar mogelijk – laatst voorhanden zijnde back-up van de betreffende gegevens.

11.3 Kotak Intelligence staat er niet voor in dat de SaaS-dienst tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in
relevante wet- en regelgeving.

11.4 Door of vanwege Kotak Intelligence verstrekte (statistische) gegevens (indicaties), analyses en inzichten die
voortvloeien uit de SaaS-dienst zijn telkens slechts van indicatieve aard. Kotak Intelligence is in het kader
van dit artikel niet aansprakelijk de gevolgen van de maatregelen of acties die op basis van deze gegevens
worden genomen.

Artikel 12 Informatie- en overige medewerkings-verplichtingen

12.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds
tijdig alle redelijke medewerking verlenen en Kotak Intelligence te informeren omtrent relevante feiten en
omstandigheden.

12.2 Klant staat in c.q. is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Kotak Intelligence verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties, ook als deze van derden
afkomstig zijn. De gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties dienen te worden verstrekt in de vorm
en op de wijze als door Kotak Intelligence verzocht. Indien de door Klant verstrekte gegevens, inlichtingen,
ontwerpen of specificaties voor de Kotak Intelligence kenbare onjuistheden bevatten, zal de Kotak
Intelligence hierover navraag doen bij Klant.

12.3 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door
Kotak Intelligence geleverde producten en/of verrichte diensten en de wijze waarop de resultaten van de
producten en diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het
gebruik door gebruikers.

12.4 Klant zal zelf zorgdragen voor de benodigde apparatuur, infrastructuur en ondersteunende programmatuur
en de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,
tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving
aanpassen en up-to-date houden en de door Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

12.5 Indien Klant enige verplichtingen op grond van dit artikel niet nakomt, heeft Kotak Intelligence het recht de
eigen verplichtingen van Kotak Intelligence geheel of gedeeltelijk op te schorten. De daaruit voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van Klant, onverminderd het recht van Kotak Intelligence tot uitoefening van enig
ander wettelijk recht.

Artikel 13 Termijnen

13.1 Kotak Intelligence spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen
overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te
nemen. Door Kotak Intelligence genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data,
gelden steeds als streefdata, binden de Kotak Intelligence niet, zijn niet te beschouwen als fatale data en
hebben steeds een indicatief karakter.

13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Kotak Intelligence en Klant in overleg treden om de
gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3 Een enkele overschrijding van een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Kotak Intelligence
niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of
(oplever)datum zijn overeengekomen – komt Kotak Intelligence wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim
nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant Kotak Intelligence een redelijke termijn
stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken.
De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, opdat Kotak Intelligence in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal
plaatsvinden, is Kotak Intelligence gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren
uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5 Kotak Intelligence is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als
partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van
specificaties, etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn
overeengekomen, of indien Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig
of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar)
meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 14 Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle
gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn
gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Klant en alle verplichtingen tot
medewerking en/of informatieverstrekking door Klant of een door Klant in te schakelen derde gelden in
alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2 Indien Klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp
van ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat Kotak Intelligence ten aanzien van het wezenlijke deel
van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Kotak Intelligence vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.3 Klant is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wel
een Overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen.

14.4 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling
wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de
onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Kotak Intelligence kan de Overeenkomst tevens
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende
zeggenschap over de onderneming van Klant direct of indirect wijzigt. Kotak Intelligence is wegens de
beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot
schadevergoeding gehouden. Ingeval Klant in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan
het recht van Klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke
alsmede het recht van Klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Kotak Intelligence, zonder dat
hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Kotak Intelligence vereist is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van Kotak Intelligence

15.1 Kotak Intelligence is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade in dit artikel wordt
verstaan zaakschade, redelijke kosten ter voorkoming van zaakkosten en redelijke buiten-gerechtelijke
kosten. Directe schade is beperkt tot een maximaal bedrag, afhankelijk van wat lager is:

▪ het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitbetaald door de bedrijfs-aansprakelijkheid
verzekering van Kotak Intelligence; of
▪ het maximale bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse totale vergoeding die onder deze
Overeenkomst door Kotak Intelligence van de Klant zijn ontvangen.

15.2 Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende
met het gebruik van door Klant aan Kotak Intelligence voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur
van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Kotak Intelligence
voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Kotak
Intelligence voor of in het geval van:

● ontstane schade als gevolg van beschadiging of tenietgaan van bescheiden en/of data;
● ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of
informatie door Klant aan Kotak Intelligence of anderszins het gevolg is van een handelen of
nalaten van Klant;
● de Klant wijzigingen heeft aangebracht in de programmatuur, producten of diensten van Kotak
Intelligence;
● ontstane schade bij Klant of derden als gevolg van het niet deugdelijk functioneren van hardware,
apparatuur, software en/of internetverbindingen van Klant.

15.3 De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Kotak Intelligence laten
de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Kotak Intelligence welke in deze
Algemene Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

15.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Kotak Intelligence.

15.5 Tenzij nakoming door de Kotak Intelligence blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Kotak
Intelligence wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomstslechts indien Klant
Kotak Intelligence onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering
van de tekortkoming wordt gesteld, en Kotak Intelligence ook na die termijn toerekenbaar blijft
tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Kotak Intelligence in de
gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

15.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig
mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kotak Intelligence meldt. Onverminderd het bepaalde in
artikel 6:89 van het BW vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Kotak Intelligence door het
enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van
die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

15.7 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd
in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Kotak
Intelligence en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Dit artikel is een
derdenbeding.

15.8 Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle acties alsmede de inhoud van de feedback van
Gebruikers die met gebruik van de SaaS-dienst worden uitgevoerd of ontvangen wordt.

15.9 Klant vrijwaart Kotak Intelligence voor aanspraken van derden op basis van de data alsmede
persoonsgegevens die door Klant aan Kotak Intelligence worden geleverd.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige
wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Kotak Intelligence wordt onder meer verstaan: (i) overmacht
van toeleveranciers van Kotak Intelligence, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers die door Klant aan Kotak Intelligence zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken,
apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Kotak
Intelligence is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,
datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme,
pandemie, epidemie en (viii) algemene vervoersproblemen.

16.2 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de
Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is,
wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd
zullen zijn.

Artikel 17 Back-up

17.1 In beginsel maakt de Kotak Intelligence geen back-up van de gegevens van de Klant. Indien de
dienstverlening aan Klant op grond van de Overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van Klant
omvat, zal Kotak Intelligence met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij
gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van
Klant. Bij gebreke van afspraken over de bewaartermijn bewaart Kotak Intelligence de back-up gedurende
de bij Kotak Intelligence gebruikelijke termijn. Kotak Intelligence zal de back-up zorgvuldig als een goed
huisvader bewaren.

17.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk voor nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en
bewaarverplichtingen.

Artikel 18 Wijzigingen en meerwerk

18.1 Indien Kotak Intelligence op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of
prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de
overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Kotak Intelligence.
Kotak Intelligence is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor
een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Klant realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot het verschuiven van
(leverings)termijnen en (oplever)data. Door Kotak Intelligence aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en
(oplever)data vervangen de eerdere.

18.3 Voor zover voor de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal Kotak Intelligence Klant
desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of
prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van een Overeenkomst heeft nimmer aan een derde
verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Kotak Intelligence kan de rechten en verplichtingen die hij op grond van de Overeenkomst heeft aan een
derde verkopen, overdragen of verpanden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De Overeenkomst tussen Kotak Intelligence en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

20.2 Geschillen welke tussen Kotak Intelligence en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen
partijen gesloten Overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg
zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kotak Intelligence gevestigd
is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.