Privacyverklaring Kotak Intelligence

Op wie van toepassing?

Kotak Intelligence helpt klanten om meer inzicht te krijgen in de feedback van gebruikers/klanten. Deze privacyverklaring is op deze personen van toepassing. Wij werken hierbij op basis van het principe “privacy by design”.

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van Kotak Intelligence en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Onze gegevens

Kotak Marketing B.V.

Spaarneplein 2, 2515VK ’s-Gravenhage

KVK: 8318865

Uitvragen feedback

De gebruiker klikt onderaan in de mail om feedback te geven over de mailing of over onze klant. Na het klikken wordt de gebruiker doorgestuurd naar een feedbackformulier dat kan worden ingevuld. Na het invullen van dit formulier slaan wij de persoonsgegevens op zoals hieronder beschreven.

Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die verwerkt worden ten behoeve van het gebruik van het platform.

Voor het gebruik van het platform worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • ID van het feedbackformulier.
 • CreatedAt: datum van creatie feedbackformulier.
 • UserId: unieke id per gebruiker.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het gebruik van Kotak Intelligence wordt er feedback uitgevraagd via een webformulier.

Gronden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag(en):

 • Jij toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Voor de uitvoering van onze dienstverlening, worden de persoonsgegevens opgeslagen bij de volgende hostingprovider:

 • TransIP B.V.

Overige derde partijen

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als dat nodig ter uitvoering van onze diensten of als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

We werken samen met bepaalde derde partijen, die mogelijk toegang hebben tot specifieke persoonsgegevens. Dit is essentieel om onze diensten te kunnen leveren.

Het gaat om de volgende derde partijen:

 • SalesForce Tableau.
 • MVR Automation.

Cookies

Kotak Intelligence plaatst de volgende cookies:

 • GA4 analytical cookies

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Je kunt ons zelf verzoeken jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig getest worden op basis van een security assessment. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Jouw rechten

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.  Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.
 • Recht op correctie van jouw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van jou verwerken heb je het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als je de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als je van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens: in sommige gevallen heb je het recht op het verwijderen van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of je van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op dataportabiliteit.

De hiervoor genoemde rechten kunnen alleen worden uitgeoefend indien het gaat om de persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van Kotak Intelligence.

Een verzoek tot uitoefening van jouw rechten kun je indienen door contact op te nemen door een e-mail te sturen naar: info@kotakmarketing.com.

Wijzingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 juni 2023.

Contact

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan er een e-mail worden gestuurd naar info@kotakmarketing.com.